Тҟәарчал араион

Тҟәарчал араион

Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра Тҟәарчал араиаон аинспеқциа

Тҟәарчал ақалақь, Нарҭаа рымҩа, 6.

Аҭел: 8(840) 263-10-36, 263-12-63, 263-18-56

tkuarchal@mns-ra.org



Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра

Тҟәарчал араион аинспеқциа аиҳабы

ашәахтә маҵзура абжьгаҩ 2 акласс змоу
Аршба Джон Шарванович.jpg
Аршба Џьон Шьаруан-иҧа



Азинтә хаҿрақәа ршәахтәқәҵаразы аҟәша аиҳабы

ашәахтә маҵзура агәаҭаҩ 1 акласс змоу


Аршба Ека Иури-иҧҳа



Ахаҭатә хаҿрақәа ршәахтәқәҵаразы аҟәша аиҳабы

ашәахтә маҵзура абжьгаҩ 3 акласс змоу


Самсониа Вахтанг Григори-иҧа



Анализи алкааҧҵәеи рыҟәша аспециалист хада


ашәахтә маҵзура агәаҭаҩ 3 акласс змоу


Џьынџьал Мадина Роин-иҧҳа