Тҟәарчал араион

Тҟәарчал араион

Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра Тҟәарчал араиаон аинспеқциа

Тҟәарчал ақалақь, Нарҭаа рымҩа, 6.

Аҭел: 8(840) 263-10-36, 263-12-63, 263-18-56

tkuarchal@mns-ra.orgАҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра

Тҟәарчал араион аинспеқциа аиҳабы

ашәахтә маҵзура абжьгаҩ 2 акласс змоу
Аршба Джони Шарванович.JPG
Аршба Џьон Шьаруан-иҧаАзинтә хаҿрақәа ршәахтәқәҵаразы аҟәша аиҳабы

ашәахтә маҵзура агәаҭаҩ 1 акласс змоу

Аршба Эка Юрьевна.JPG
Аршба Ека Иури-иҧҳаАхаҭатә хаҿрақәа ршәахтәқәҵаразы аҟәша аиҳабы

ашәахтә маҵзура абжьгаҩ 3 акласс змоу

Самсания Вахтанг Григорьевич.JPG
Самсониа Вахтанг Григори-иҧаАнализи алкааҧҵәеи рыҟәша аспециалист хада


ашәахтә маҵзура агәаҭаҩ 3 акласс змоу


Џьынџьал Мадина Роин-иҧҳа