Гәылрыҧшь араион

Гәылрыҧшь араион

Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра Гәылрыҧшь араиаон аинспеқциа

Гәылрыҧшь араион, Абжьуаа рымҩаду, 130.

Аҭел: 8(840) 275-50-92

gulrypsh@mns-ra.org

Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра

Гәылрыҧшь араион аинспеқциа аиҳабы

ашәахтә маҵзура абжьгаҩ 2 акласс змоу


Аргәын Асҭамыр Семион-иҧаАзинтә хаҿрақәа ршәахтәқәҵаразы аҟәша аиҳабы

ашәахтә маҵзура абжьгаҩ 3 акласс змоу


Саманба Артур Гарик-иҧаАхаҭатә хаҿрақәа ршәахтәқәҵаразы аҟәша аиҳабы

ашәахтә маҵзура агәаҭаҩ 2 акласс змоу


Ҵәыџьба Инал Омар-иҧаАнализи алкааҧҵәеи рыҟәша аспециалист хада


ашәахтә маҵзура агәаҭаҩ 1 акласс змоуКарагезиан Леила Карапет-иҧҳа